فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . | journals | 6546520

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

بخشی از متن فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 50

چکیده اعتیاد جنسی وضعیتی است که در آن فرد توان کنترل بر رفتار جنسی خود را از دست می دهد و در نتیجه هم خود فرد و هم جامعه متحمل تجربیات زیانباری می شوند. این موضوع آسیب و تهدیدات بسیار جدی برای امنیت اجتماعی به وجود آورده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مقولاتی است که در تجربه معتادان جنسی بنا بر بستر فرهنگی و اجتماعی ویژه شکل گرفته است. این پژوهش با رویکرد روش شناختی پدیدارشناسانه, پژوهشی کیفی است و از روش گراندد تئوری برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده شده است. اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشباع نظری, 40 نفر معتاد جنسی در تحقیق مشارکت داشتند. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه هفت مقوله شامل: رفتار جنسی کانون کنش های اجتماعی, بدکارکردی نهاد خانواده, هراس اجتماعی, حقارت اجتماعی/ طرد اجتماعی, بی پروایی جنسی, عقده محرومیت/رهایی میل جنسی و سرگشتگی هویت برساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که کنش جنسی اعتیادگونه معتادان جنسی به شدت متاثر از تجربیات و تعاملات خانوادگی- محیطی آن هاست که این کنش جنسی در ادامه زندگی معتادان جنسی با عدم کارکرد درست نهادهای دیگر اجتماعی همچون نهاد آموزشی و حقوقی تشدید شده است. بر این اساس هفت مقوله حاصل از اطلاعات تحقیق در حول مقوله هسته اعتیاد جنسی, برساخت وضعیت فرایند-تعامل آنومیک تنیده شدند. واژه های کلیدی:اعتیاد جنسی, برساخت اجتماعی, آشفتگی هویت, بی سامانی اجتماعی, اختلال جنسی

👇محصولات مشابه با فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .👇

فایل رایگان رابطه توسعه و طلاق در ايران . | WORD فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. | WORD فایل رایگان عوامل مرتبط با مهارت هاي تفکر انتقادي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي) . | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي خودآگاهي و مديريت هيجان ها در افزايش تاب آوري و شادکامي زنان سرپرست خانوار. | WORD فایل رایگان مقايسه رضايت از زندگي، قابليت و سلامت عمومي سالمندان سراي سالمندان عمومي و خصوصي شهر تهران. | WORD فایل رایگان پديدارشناسي زمينه هاي ارتکاب جرم در زنان. | WORD فایل رایگان احساس امنيت اجتماعي اقتصادي زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي، مطالعه موردي شهر سبزوار. | WORD فایل رایگان دو زبانگي - تک زبانگي و سلامت اجتماعي (يک مطالعه مقايسه اي). | WORD فایل رایگان ارزش هاي حرفه اي مددکاري اجتماعي و رابطه آن با فرهنگ سازماني بيمارستان ها از ديدگاه مددکاران اجتماعي پزشکي . | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت جلسات شورای دبیران وهنر آموزان | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سازه های پوسته ای پیش ساخته | WORD فایل رایگان طرح درس یاد آوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی صفحه 39 و 40 | WORD فایل رایگان پاورپوینت اجزای دو اتصالی و نقاط اتصال | WORD فایل رایگان پاورپوینت صادرات خاویار | WORD فایل رایگان پاورپوینت درس کنترل دیجیتال | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه 112 و 113 | WORD فایل رایگان پاورپوینت کار آفرینی گام به گام | WORD فایل رایگان طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس جهت های جغرافیایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی پله برقی ، پروژه عناصر و جزئیات | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي اصلاح سوگيري شناختي تفسيري مثبتI) CBM-)، اصلاح سوگيري شناختي مبتني بر خود-زايي و آموزش شناختي-رفتاري کامپيوتري بر افسردگي | WORD فایل رایگان طرح درس قرآن(سوره کوثر) – کلاس اول ابتدایی | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين مدل هاي کيفيت گزارشگري مالي، زمانبندي تعهدات، کارايي و عدم کارايي سرمايه گذاري | WORD فایل رایگان نقشه کاربری اراضی شهرستان دزفول | WORD فایل رایگان پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی (Principles of Biomedical Engineering) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .دانلود فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . فایلرایگانبرساختسامانهاعتيادجنسيدرايران(براساستجربهزيستهجمعيازمعتادانجنسي).