فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . | journals | 6546520

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .

بخشی از متن فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 50

چکیده اعتیاد جنسی وضعیتی است که در آن فرد توان کنترل بر رفتار جنسی خود را از دست می دهد و در نتیجه هم خود فرد و هم جامعه متحمل تجربیات زیانباری می شوند. این موضوع آسیب و تهدیدات بسیار جدی برای امنیت اجتماعی به وجود آورده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مقولاتی است که در تجربه معتادان جنسی بنا بر بستر فرهنگی و اجتماعی ویژه شکل گرفته است. این پژوهش با رویکرد روش شناختی پدیدارشناسانه, پژوهشی کیفی است و از روش گراندد تئوری برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده شده است. اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشباع نظری, 40 نفر معتاد جنسی در تحقیق مشارکت داشتند. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه هفت مقوله شامل: رفتار جنسی کانون کنش های اجتماعی, بدکارکردی نهاد خانواده, هراس اجتماعی, حقارت اجتماعی/ طرد اجتماعی, بی پروایی جنسی, عقده محرومیت/رهایی میل جنسی و سرگشتگی هویت برساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که کنش جنسی اعتیادگونه معتادان جنسی به شدت متاثر از تجربیات و تعاملات خانوادگی- محیطی آن هاست که این کنش جنسی در ادامه زندگی معتادان جنسی با عدم کارکرد درست نهادهای دیگر اجتماعی همچون نهاد آموزشی و حقوقی تشدید شده است. بر این اساس هفت مقوله حاصل از اطلاعات تحقیق در حول مقوله هسته اعتیاد جنسی, برساخت وضعیت فرایند-تعامل آنومیک تنیده شدند. واژه های کلیدی:اعتیاد جنسی, برساخت اجتماعی, آشفتگی هویت, بی سامانی اجتماعی, اختلال جنسی

👇محصولات مشابه با فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .👇

فایل رایگان رابطه توسعه و طلاق در ايران . | WORD فایل رایگان مقايسه ميزان کفايت اجتماعي، خودکارآمدي و بهزيستي رواني در دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي. | WORD فایل رایگان عوامل مرتبط با مهارت هاي تفکر انتقادي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي) . | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي خودآگاهي و مديريت هيجان ها در افزايش تاب آوري و شادکامي زنان سرپرست خانوار. | WORD فایل رایگان مقايسه رضايت از زندگي، قابليت و سلامت عمومي سالمندان سراي سالمندان عمومي و خصوصي شهر تهران. | WORD فایل رایگان پديدارشناسي زمينه هاي ارتکاب جرم در زنان. | WORD فایل رایگان احساس امنيت اجتماعي اقتصادي زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي، مطالعه موردي شهر سبزوار. | WORD فایل رایگان دو زبانگي - تک زبانگي و سلامت اجتماعي (يک مطالعه مقايسه اي). | WORD فایل رایگان ارزش هاي حرفه اي مددکاري اجتماعي و رابطه آن با فرهنگ سازماني بيمارستان ها از ديدگاه مددکاران اجتماعي پزشکي . | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين مدل هاي کيفيت گزارشگري مالي، زمانبندي تعهدات، کارايي و عدم کارايي سرمايه گذاري | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی گودبرداری و پی کنی و انواع پی در ساختمان | WORD فایل رایگان طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی بصورت ورد و قابل ویرایش | WORD فایل رایگان پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه 36-39 | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مصالح و نکات اجرایی انواع فونداسیون | WORD فایل رایگان نقشه خطوط هم دمای استان لرستان | WORD فایل رایگان پاورپوینت برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار | WORD فایل رایگان نقشه اتوکد کامل شیراز+کاربری اراضی و نقشه تغییرات جدید شهر نقشه-های-شهری | WORD فایل رایگان پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2) | WORD فایل رایگان پاورپوینت عاملهای هوشمند | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی پرایمر بتن ( Concrete Primer ) | WORD فایل رایگان طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس حرکات بدن | WORD فایل رایگان پاورپوینت حسگر های نور | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادي زنان با رويکرد پويايي شناسي سيستم | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) .دانلود فایل رایگان برساخت سامانه اعتياد جنسي در ايران (بر اساس تجربه زيسته جمعي از معتادان جنسي) . فایلرایگانبرساختسامانهاعتيادجنسيدرايران(براساستجربهزيستهجمعيازمعتادانجنسي).