فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) | journals | 6545716

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين, کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

بادمجان (Solanum melongena L.), یکی از مهم ترین گیاهان صیفی در خانواده سولاناسه است. در این پژوهش نرزایی (آندروژنز) از راه کشت بساک در دو رقم دورگ (هیبرید) بادمجان شامل شانتال و والنتینا بررسی شده است. برای این منظور, ارزیابی تاثیر هورمون بنزیل آمینو- پورین (1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 میلی گرم بر لیتر) و کینتین (4, 5/4, 5, 5/5, 6, 5/6 و 7 میلی گرم بر لیتر) و همچنین نیترات آمونیوم (0, 1238, 5/1547, 1857, 5/2166 و 2476 میلی گرم بر لیتر) در سه آزمایش جداگانه بررسی شدند. بنا بر نتایج تجزیه واریانس, رقم های مختلف در تیمارهای مختلف پاسخ متفاوتی داشتند. به طورکلی, رقم شانتال در دو تیمار 4 میلی گرم بر لیتر از بنزیل آمینو پورین و 6 میلی گرم بر لیتر از کینتین, بیشترین میزان گیاهچه های باززایی شده را به خود اختصاص داد (به ترتیب, 25 و 7/27 درصد). درحالی که رقم والنتینا در دو تیمار 5 میلی گرم بر لیتر از بنزیل آمینو پورین و 7 میلی گرم بر لیتر از کینتین, بیشترین میزان گیاهچه را تولید کرد (به ترتیب, 6/19 و 8/27 درصد). همچنین نتایج نشان داد, افزایش غلظت نیترات آمونیوم در محیط کشت, کارایی کشت بساک بادمجان را بهبود بخشیده است. به طورکلی در این پژوهش, از رقم های شانتال و والنتینا , به ترتیب 31 و 13 گیاه به دست آمد. برای بررسی های ژنتیک یاخته ای (سیتوژنتیکی), به صورت تصادفی شمار ده گیاه از هر رقم تجزیه شد و نتایج  نشان داد, در رقم های شانتال و والنتینا, به ترتیب 40 و 50 درصد گیاهان بررسی شده, هاپلوئید بودند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)👇

فایل رایگان بررسي برهمکنش مديريت خاک ورزي، اسيد ساليسيليک و قارچريشه بر تنفس خاک و برخي ويژگي هاي رشدي ذرت | WORD فایل رایگان ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي علوفه و دانه تاج خروس زراعي (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخي تيمارهاي پيش از کاشت | WORD فایل رایگان اثر پيري تسريع شده بر جوانه زني، رشد گياهچه و برخي ترکيبات آنتي اکسيداني ژنوتيپ هاي جو | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي رگرسيون خطي و غيرخطي براي توصيف واکنش ظهور گياهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما | WORD فایل رایگان تاثير زمان برداشت برخصوصيات کمي و کيفي بذر بارهنگ کبير (L. Plantago major) | WORD فایل رایگان تاثير پرايمينگ با اسيدآسکوربيک بر شاخص هاي جوانه زني و فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي-اکسيدان در بادرشبويه (.Dracocephalum moldavica L ) تحت تنش شوري | WORD فایل رایگان تغييرات پوشش سبز و محتواي کلروفيل و کاروتنوئيد ماريتيغال (Silybum marianum L.) در واکنش به پيش تيمار آبي بذر و کمبود آب | WORD فایل رایگان تاثير مبدا بذر و تيمارهاي مکانيکي و شيميايي بر زنده ماني و جوانه زني بذر گونه Robinia pseudoacacia L. | WORD فایل رایگان تاثير تنش هاي خشکي و شوري بر خصوصيات جوانه زني بذر، رشد و محتواي پرولين گياهچه مينا چمني (Bellis perennis L. Bellissima Mixture ) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آموزش آگاهي سيال به مادران بر بهبود روابط والد- فرزند | WORD فایل رایگان پاورپوینت روش ارتباطی پرستار با خانواده | WORD فایل رایگان پاورپوینت مدیریت بازرگانی | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحلیل و شناخت فضای شهری محدوده مورد مطالعه مصلی و بلوار پانزده خرداد و خیابان پیروزی اسلام اراک | WORD فایل رایگان ارزيابي سواد رسانه اي و اطلاعاتي کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملي سيستان و بلوچستان | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی پلی وود (Polywood) | WORD فایل رایگان مطالعه مهندسي بند تاريخي هلاکو در منطقه سيدي استان کرمان | WORD فایل رایگان بررسي امکان بهبود خصوصيات جوانه زني و خلوص فيزيکي بذر کلزا از طريق فرآوري مناسب | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سازه های سی اف اس (CFS) | WORD فایل رایگان تحليل مضامين عاشورايي در مرثيه هاي رجب البرسي | WORD فایل رایگان طرح درس فصل خاک با ارزش علوم پنجم ابتدایی | WORD فایل رایگان اصول طراحي فضاهاي باز دانشگاهي بر اساس مدل سرزندگي و ارتقاء آموزش | WORD فایل رایگان نقش عوامل رواني و اجتماعي در پيش بيني نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشويي در زنان متاهل و ارائه يک مدل بر اساس عوامل مرتبط | WORD فایل رایگان پاورپوینت جامع درباره بررسی و ارزیابی جوشکاری و انواع آن | WORD فایل رایگان بررسي سازگاري زناشويي و عملکرد ازدواج بر اساس ميزان تفاوت سطح تحصيلي در زوجين | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)دانلود فایل رایگان ارزيابي تاثير هورمون هاي بنزيل آمينو پورين، کينتين و غلظت نيترات آمونيوم روي کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) فایلرایگانارزيابيتاثيرهورمونهايبنزيلآمينوپورين،کينتينوغلظتنيتراتآمونيومرويکشتبساکبادمجان(SolanummelongenaL.)