فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | journals | 6545660

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting)

فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting)

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

جوانه زنی پیش از برداشت یکی از عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت دانه برنج در شرایط آب و هوایی مرطوب و مصادف با بارندگی در زمان برداشت محصول می باشد. در این تحقیق 34 رقم بومی و اصلاح شده ایرانی و خارجی برنج از نظر جوانه زنی پیش از برداشت (در شرایط زنده) و برخی صفات مرتبط با آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد بررسی از لحاظ جوانه زنی پیش از برداشت و سایر صفات دانه, دارای اختلاف بسیار معنی داری بودند. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی درصد جوانه زنی پیش از برداشت با میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز همبستگی مثبت و بالایی را نشان دادند که حاکی از اثر معنی دار این آنزیم بر جوانه زنی پیش از برداشت می باشد. تجزیه خوشه ای به روش وارد ارقام مورد بررسی را در سه گروه قرار داد. گروه اول شامل 24 رقم و گروه های دوم و سوم به ترتیب شامل 4 و 6 رقم بودند. در مجموع اعضای گروه اول و دوم از لحاظ درصد جوانه زنی پیش از برداشت, کمترین مقادیر و مقاوم ترین ارقام و گروه سوم با بیشترین درصد جوانه زنی, حساس ترین ارقام بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برخی از ارقام بومی با دارا بودن مقاومت بالا به جوانه زنی پیش از برداشت, پتانسیل معرفی جهت استفاده در برنامه های به نژادی را دارند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting)👇

فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD فایل رایگان اثر سيليکات کلسيم بر مقاومت به تنش شوري در چهار رقم کلزا | WORD فایل رایگان تجزيه چندمتغيره صفات کمي و کيفي ارقام اميدبخش پنبه تحت شرايط آب وهوايي سرد | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد مايکوريزا و برادي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا در مقادير مختلف کود نيتروژن | WORD فایل رایگان تجزيه وتحليل نگاره اي عملکرد دانه و اجزاي آن در برخي رقم هاي گندم نان به روش دي آلل-روش هيمن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پروژه انبار داروخانه با نرم افزار اکسس access | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی دال بتنی و کاربرد آن در ساختمان سازی | WORD فایل رایگان بررسي خودپالايي و شبيه سازي تغييرات نيتروژن و فسفر در طول رودخانه عباس آباد همدان با استفاده از نرم افزار QUAL2KW | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم پنجم درس ماشین ها | WORD فایل رایگان فایل پاورپوینت جهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی | WORD فایل رایگان طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس مهربان تر از مادر | WORD فایل رایگان پاورپوینت انواع درب | WORD فایل رایگان گروه‎بندي شاخص‎هاي تحمل و واکنش نژادگان هاي نخود تيپ کابلي و دسي نسبت به تنش خشکي | WORD فایل رایگان ترسيم شبکه هم تاليفي پژوهشگران حوزه کتابداري و اطلاع رساني طي سال هاي 2006-2016 | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی طرح مرمت و بازسازی مسجد حاج رجبعلی در شهر تهران | WORD فایل رایگان پاورپوینت مونیتورینگ بیهوشی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مرمت ابنیه مدرسه عباسقلی خان مشهد | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس محاسبه تقریبی | WORD فایل رایگان نوع شناسي مديريت دانش در حوزه تجاري سازي با رويکرد طيف سنجي | WORD فایل رایگان بررسي زيبايي شناسي غزلي از سعدي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting)دانلود فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) فایلرایگانارزيابيارقامبرنجبراساسمقاومتبهجوانهزنيپيشازبرداشت(pre-harvestsprouting)