فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان | journals | 6545656

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان

فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

به منظور ارزیابی مدل WOFOST در الگوی کشت تابستانه مناطق گرمسیری برای تخمین عملکرد ذرت دانه ای (Zeo maize) در منطقه جیرفت انجام گردید. پایگاه داده های ورودی مدل شامل داده های آب و هوا (تشعشع خورشیدی, درجه حرارت حداقل و حداکثر و بارندگی), داده های گیاه (مراحل فنولوژیک, عملکرد دانه, زیست توده), داده های خاک (ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک) می باشد. متغیرهای زمان وقوع مراحل فنولوژیک, ماده خشک در هر مرحله, عملکرد و زیست توده از یک آزمایش مزرعه ای که به منظور مقایسه ارقام و تاریخ های مختلف کاشت انجام گرفته بود, ثبت گردید. در مرحله بعد مدل براساس داده های واقعی واسنجی و ارزیابی گردید. نتایج نشان داد مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برای عملکرد دانه, زیست توده و شاخص برداشت به ترتیب 06/9, 24/4 و 11/10 می باشد. مقدار ضریب کارایی مدل (E) برای عملکرد دانه, زیست توده و شاخص برداشت برای سال اول به ترتیب 99/0, 87/0 و82/0 بود, که بیانگر دقت بالای مدل در شبیه سازی عملکرد و زیست توده است. به طورکلی نتایج حاصل از ارزیابی مدل WOFOSTنشان داد که این مدل از کارایی مناسبی درشرایط آب و هوایی نیمه گرمسیری منطقه جیرفت برخوردار است و نتایج شبیه سازی شده مطابقت خوبی با مقادیر اندازه گیری شده دارند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان👇

فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | WORD فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير علف کش ها بر مديريت علف هاي هرز و عملکرد دانه نژادگان هاي برنج در شرايط کشت مستقيم | WORD فایل رایگان تاثير مديريت آبياري با آب شور بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک هيبريد ذرت 704 | WORD فایل رایگان اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود | WORD فایل رایگان کاربرد نويدبخش تنش خشکي به منظور افزايش کيفيت محصول گياه داروئي مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm) بومي ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت آهن زنگ نزن | WORD فایل رایگان پاورپوینت شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها | WORD فایل رایگان پاورپوینت خشم در کودکان | WORD فایل رایگان تاثير جنسيت مديران ارشد شرکت بر محافظه کاري شرطي | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت کامپیوتر 2 | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مرمت و احیای قلعه دهشاد شهریار | WORD فایل رایگان نقش شئون معصوم در تعيين موضوع | WORD فایل رایگان طرح درس جمع اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر ويژگي هاي آللوپاتيک گياه دارويي بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه خردل وحشي و يولاف وحشي | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگو برداری | WORD فایل رایگان طراحي مدل ارزيابي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سازه های پوسته ای پیش ساخته | WORD فایل رایگان پاورپوینت فرآیند تولید نرم‌افزار در متدولوژیUSDP | WORD فایل رایگان پاورپوینت هک و هکر | WORD فایل رایگان پاورپوینت فیزیک پایه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرماندانلود فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان فایلرایگانارزيابيکاراييمدلWOFOSTبرايشبيهسازيرشدونموذرتبرايالگويکشتتابستانهدرشرايطاقليمينيمهگرمسيريجنوبکرمان