فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه | journals | 6545652

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه

فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

شوری خاک از جمله عوامل محدود کننده عملکرد محصولات زراعی در جهان و ایران به شمار می رود. به منظور ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف شوری (شاهد و 12 دسی زیمنس بر متر) بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک 10 رقم یونجه, آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد تنش شوری سبب کاهش معنی دار وزن گیاه, غلظت پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم ارقام مختلف یونجه گردید و این کاهش در سطوح بالاتر تنش شوری, شدیدتر بود. میزان سدیم گیاه در نتیجه تنش شوری افزایش یافت. علاوه بر این ارقام متحمل در مقایسه با ارقام حساس با بالا نگه داشتن نسبت پتاسیم به سدیم در شاخساره و ریشه عملکرد مناسب-تری را در شرایط تنش شوری از خود نشان دادند .ارقام متحمل به شوری سدیم کم تری را به بافت های بالایی خود انتقال می دهند. غلظت یون پتاسیم اندام های هوایی همبستگی مثبت و معنی داری (762/.) با ماده خشک کل بوته داشت و همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین ماده خشک کل بوته و غلظت یون سدیم ریشه و بخش هوایی (831/-) وجود داشت و نسبت پتاسیم و سدیم اندام های هوایی در بین صفات مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری (835/.) را ماده خشک کل بوته ارقام نشان داد. با توجه به همبستگی منفی و معنی داری بین غلظت سدیم و کلروفیل می توان گفت متابولیسم گیاه تحت تاثیر تنش شوری قرار می گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه👇

فایل رایگان بررسي اثر تنش خشکي بر مولفه هاي جوانه زني وفعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در ژنوتيپ هاي لوبيا(vulgaris L. Phasseolus ) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سطوح کودي نيتروژن و گوگرد بر ويژگي هاي کمي و کيفي دانه کرچک (Ricinus communis L.) | WORD فایل رایگان اثر باکتري هاي محرک رشد مقاوم به شوري جدا شده از ريزوسفر گياهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوري | WORD فایل رایگان ارزيابي کارايي مدل WOFOST براي شبيه سازي رشد و نمو ذرت براي الگوي کشت تابستانه در شرايط اقليمي نيمه گرمسيري جنوب کرمان | WORD فایل رایگان تاثير اقليم و تراکم بر جميعت هاي مختلف گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum L.) | WORD فایل رایگان بررسي تحمل به يخ زدگي در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير کم آبياري بر ويژگي هاي ريخت شناختي، عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي متفاوت گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان ارزيابي ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زني پيش از برداشت (pre-harvest sprouting) | WORD فایل رایگان ارزيابي محتواي اسانس موجود در برگ چهار گونه آليوم (Allium sp.) از زيرجنس و بخش Allium | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مرمت و احیا حمام مصباح کرج | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اصول طراحی لرزه ای مهاربند های همگرا یا هم مرکز CBF | WORD فایل رایگان بررسی پاورپوینت آرام سازی ترافیک x | WORD فایل رایگان بررسی دلیل تخریب روسازی جاده هاپاورپوینت | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا | WORD فایل رایگان پاورپوینت ازبیماری آنفلوانزای(با منشاء خوکی ) AH1N1 چه می دانید ؟ | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اجزا و مشخصات اجرایی سقف دال کوبیاکس | WORD فایل رایگان تحليل پيش برندههاي مشارکت و تاثير آن ها بر عملکرد اقتصادي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي: (مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان جيرفت) | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اتصالات خمشی دارای سیستم تیر کوتاه غیرمنشوری ، ستون درختی | WORD فایل رایگان بررسی ،انواع سیستم‌های مهاربندی ،پاورپوینت | WORD فایل رایگان پيش بيني رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند و ويژگي هاي جمعيت شناختي | WORD فایل رایگان طراحي مدل ارزيابي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی ویژگیهای بتن خود متراکم SCC ، یا خود تحکیم شوندهSCC | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره 3 موضوع ىک و دو و سه، راه مدرسه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجهدانلود فایل رایگان بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه فایلرایگانبررسياثرتنششوريبربرخيويژگيهايفيزيولوژيکوبيوشيميايييونجه