فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | journals | 6545638

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج

فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

مطالعه حاضر در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با هدف تعیین رژیم رطوبتی مطلوب جهت بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد گندم زراعی انجام شد.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم گندم زراعی (پیشتاز, سیوند و پارسی), و 12 سطح رطوبتی به صورت ترکیبی (70, 90, 110 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی در مرحله رویشی و سطوح 90, 110 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی در مرحله زایشی) بودند که سطوح رطوبتی براساس میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A اعمال گردید. اثرات اصلی رقم و رژیم رطوبتی بر تمامی صفات مورد مطالعه معنیدار شد. در بین ارقام مورد بررسی,رقم پیشتاز دارای بیشترین میزان عملکرد دانه بود که این برتری عملکرد با تعداد و وزن دانه بیشتر و نیز شاخص برداشت بالاتر این رقم هماهنگ بود. بالاترین میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد (79T) مشاهده گردید و با افزایش فاصله آبیاری از 70 به 90, 110 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A در مرحله رویشی, به ترتیب کاهش 15, 19 و 27 درصدی در میزان عملکرد دانه مشاهده شد. با این وجود در هر گروه تیمار آبیاری در مرحله رویشی (70, 90, 110 و 130), با افزایش فاصله آبیاری از 90 به 110 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی در مرحله زایشی کاهش معنیداری در عملکرد دانه ایجاد نشد که مقاومت نسبی مرحله زایشی در گندم نسبت به کاهش میزان رطوبت در دسترس را نشان می دهد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج👇

فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD فایل رایگان تاثير کشت مخلوط بر کارآيي مصرف آب، عملکرد کمي و کيفي ارزن و سويا در رژيم هاي مختلف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير روش، ميزان و زمان کاربرد کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ پاييزه در منطقه اراک | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات صفات مهم زراعي و عملکرد دانه در توده هاي بومي و ارقام زراعي گندم در طي چند دهه گذشته در ايران | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد برگي متانول بر عملکرد و شاخص هاي ريخت شناسي کنجد ( Sesamum indicum. L) | WORD فایل رایگان آناليز پايداري بيان برخي از ژن هاي مرجع به منظور مطالعات بيان ژن در برنج با استفاده از Real-time PCR | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پاورپوینت تنش | WORD فایل رایگان بررسي تاثير توانمندسازي روان شناختي بر فرهنگ اشتراک گذاري دانش مورد مطالعه: کارکنان زن اداره آموزش وپرورش استان مازندران | WORD فایل رایگان طرح درس فارسی سوم ابتدایی درس محله ما | WORD فایل رایگان پروژه انبار مواد غذایی با نرم افزار اکسس access | WORD فایل رایگان پاورپوینت ایمنی راکتور های توان هسته ای | WORD فایل رایگان پاورپوینت فصل ششم حسابداری مواد و بهای تمام شده آن | WORD فایل رایگان تاثير بکارگيري فناوري اطلاعات بر کسب مزيت رقابتي با نقش ميانجي مديريت دانش | WORD فایل رایگان عيب يابي هوشمند شبکه انتقال برق به کمک عکس حرارتي | WORD فایل رایگان پاورپوینت ایجاد مدل اولیه ای از کارت هوشمند سلامت | WORD فایل رایگان پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم مبحث آب و هوای ایران | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و ارزیابی روانشناسی کودک | WORD فایل رایگان طرح درس اول ابتدایی حرف واو درس ورزش | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی تم 3 | WORD فایل رایگان مدلسازي عددي افت انرژي در تندآب با موانع مکعبي | WORD فایل رایگان مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب خواني دانش آموزان مقطع ابتدائي استان مازندران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرجدانلود فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج فایلرایگانتاثيررژيمهايمختلفرطوبتيبرراندمانمصرفآبوعملکردسهرقمگندمزراعيدرمنطقهکرج