فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | journals | 6545636

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)

فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

کاسنی پاکوتاه با نام علمی pumilum Jacq. Cichorium یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که تقویت کننده کبد بوده ودر درمان نقرس و رماتیسم به کار میرود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد کود آلی در چهار سطح (کود گاوی , هیومیک اسید, فولویک اسید و شاهد) و تلقیح میکوریزایی درسه سطح (تلقیح با Glomus mosseae, تلقیح با Glomus intraradices و عدم تلقیح) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تلقیح گونه-های میکوریزا باعث افزایش تعداد شاخه جانبی, ارتفاع بوته, تعداد گل, تعداد دانه و وزن دانه در بوته گردید. در بین سطوح مختلف کودهای بیولوژیک, کاربرد قارچ میکوریزا گونه .mosseae G باعث افزایش عملکرد دانه به میزان 29 درصد نسبت به شاهد شد. کاربرد کودهای آلی نیز باعث بهبود اجزا عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه گردید, بطوریکه استفاده از کود گاوی باعث تولید بیشترین تعداد ساقه جانبی و ارتفاع بوته, همچنین کاربرد هیومیک اسید نیز باعث تولید بیشترین تعدا د گل و تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه گردید. کاربرد هم زمان قارچ های میکوریزا و کود های آلی موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پاکوتاه شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)👇

فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD فایل رایگان تاثير کشت مخلوط بر کارآيي مصرف آب، عملکرد کمي و کيفي ارزن و سويا در رژيم هاي مختلف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير روش، ميزان و زمان کاربرد کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ پاييزه در منطقه اراک | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات صفات مهم زراعي و عملکرد دانه در توده هاي بومي و ارقام زراعي گندم در طي چند دهه گذشته در ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارايه مدل طبقه بندي بر اساس سيستم استنتاج فازي و الگوريتم ژنتيک جهت تشخيص اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمايي | WORD فایل رایگان ارزيابي کاربردپذيري کتابخانه هاي ديجيتالي در دانشگاه هاي دولتي شهر تهران | WORD فایل رایگان فراتحليل نقش کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جريان آموزش و يادگيري بر بازده يادگيري | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی آسفالت سرد و قیر امولسیونی | WORD فایل رایگان طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی همدان | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی مرمت و مقاوم سازی ابنیه تاریخی با frp | WORD فایل رایگان بررسي موانع توسعه آموزش الکترونيکي در دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا (مقايسه نظرات اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا) | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی خرابیها و آسیبهای راههای آسفالته | WORD فایل رایگان پاورپوینت هضم بی هوازی و پارامترهای مؤثر در آن | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 | WORD فایل رایگان تاثير آموزش خوددلگرم سازي شوناکر بر احساس تنهايي و بهزيستي روان شناختي | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ژ ) درس ژاله و منیژه | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با آداب گردش و مفهوم جمع صفحه 29 و 30 | WORD فایل رایگان پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392) | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت ورزش 3 | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)دانلود فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) فایلرایگاننقشمديريتتلفيقيکودهايآليوتلقيحميکوريزاييبرعملکردواجزايعملکرددانهکاسنيپاکوتاه(pumilumJacq.Cichorium)