فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | journals | 6545635

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج

فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج

بخشی از متن فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت بر خوابیدگی بوته و عملکرد پنج رقم محلی برنج, آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان بابل در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل پنج رقم طارم محلی, طارم هاشمی, طارم دیلمانی, طارم لنگرودی و سنگ طارم به عنوان عامل اصلی و سه سطح تراکم کاشت 40, 80 و 120 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. کمترین تعداد کل خوشه چه و تعداد خوشه چه پوک در خوشه برای رقم طارم لنگرودی و کمترین تعداد پنجه در بوته و تعداد خوشه در متر مربع به ترتیب در رقم های طارم محلی و سنگ طارم مشاهده گردید. بیشترین مقاومت به شکستگی و کمترین شاخص خوابیدگی میانگره های سوم و چهارم در رقم طارم لنگرودی مشاهده گردید. تعداد کل پنجه در بوته با افزایش تراکم کاشت کاهش یافت در حالی که تعداد خوشه در متر مربع به طور معنی داری افزایش یافت. تعداد گره, طول میانگره های اول و دوم , قطر میانگره چهارم و همچنین حرکت خمش میانگره های سوم و چهارم با افزایش تراکم روند کاهشی داشتند. حداقل شاخص خوابیدگی میانگره سوم و چهارم (65/199 و 4/241) مربوط به تراکم 80 بوته در مترمربع بود. اثرات متقابل رقم در تراکم کاشت بر کلیه صفات زراعی و خصوصیات مرفولوژیکی وابسته به خوابیدگی اثر معنی داری داشت. لذا, بین ارقام مختلف برنج در آرایش های مختلف کاشت از نظر شاخص های خوابیدگی و عملکرد تفاوت وجود داشت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج👇

فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD فایل رایگان تاثير کشت مخلوط بر کارآيي مصرف آب، عملکرد کمي و کيفي ارزن و سويا در رژيم هاي مختلف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير روش، ميزان و زمان کاربرد کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ پاييزه در منطقه اراک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان سير تحول فلسفه تربيت حرفه اي در نظام آموزشي ايران | WORD فایل رایگان بررسي فضاي موسيقايي رائيه ابن عرندس در رثاي امام حسين(ع) | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی طراحی اتصالات از پیش تایید شده rbs | WORD فایل رایگان بررسی بتن یا فولادپاورپوینت | WORD فایل رایگان پاورپوینت بهداشت دهان و دندان | WORD فایل رایگان پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی | WORD فایل رایگان بررسي اثر متقابل پيش تيمار بذر با اسيد ساليسيليک و متانول بر صفات جوانه زني کلزا (رقم هايولا 401) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی اتصالات خمشی دارای سیستم تیر کوتاه غیرمنشوری ، ستون درختی | WORD فایل رایگان نقشه اتوکد کامل منطقه 2 اصفهان (شامل لایه کاربری اراضی) نقشه-های-شهری | WORD فایل رایگان طرح درس سالانه قرآن چهارم ابتدایی بصورت ورد و قابل ویرایش | WORD فایل رایگان پاورپوینت فیزیک پایه | WORD فایل رایگان پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی | WORD فایل رایگان پاورپوینت بسته آموزشی تغذیه در بحران | WORD فایل رایگان طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس عدد قبل و بعد صفحه 12 | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگوهای جدید مدیریت فناوری | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنجدانلود فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج فایلرایگاناثرتراکمکاشتبرخوابيدگيبوتهومولفههايعملکردارقامبرنج