فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا | journals | 6545634

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا

فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

به منظور بررسی پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش کلزا در شرایط مختلف محیطی, سیزده ژنوتیپ بهاره کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در چهار مکان (کرج, ساری, گرگان و زابل) طی دو سال زراعی (96-1394) ارزیابی شدند. تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی کافی بین تیمارهاست. در تجزیه واریانس مرکب, اثرات سال, مکان, سال×مکان و ژنوتیپ×مکان نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که ژنوتیپ های Simba, L104 وRGS003 بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب 3105, 3058, 3032 کیلوگرم در هکتار تولید کردند. برای تجزیه پایداری از روش های مختلف پایداری شامل روش های تک متغیره و رگرسیونی (جمعا 12 روش) استفاده شد. براساس تلفیق نتایج این روش ها, سه ژنوتیپ Simba, L104 وRGS003 پایدار و پرمحصول شناخته شدند. برای مطالعات تکمیلی توصیه می شود که از این ارقام پایدار و پرمحصول در اجرای آزمایش های تحقیقی-تطبیقی در مناطق هدف در شرایط زارعان استفاده شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا👇

فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي مختلف کوددهي (زيستي و نانو زيستي) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پيکره رويشي و اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي دو صفت پرولين و فروکتان تحت تنش سرماي بهاره | WORD فایل رایگان تاثير کشت مخلوط بر کارآيي مصرف آب، عملکرد کمي و کيفي ارزن و سويا در رژيم هاي مختلف آبياري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مرمت ابنیه بازارچه تاریخی سرخاب در بافت تاریخی تبریز | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده | WORD فایل رایگان گزينش ارقام متحمل به تنش خشکي در گياه عدس (Lens culinaris Medik.) از طريق سنجش پارامترهاي جوانه زني | WORD فایل رایگان نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان روان شناسي | WORD فایل رایگان پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم ) | WORD فایل رایگان واکاوي رابطه مطالعه آزاد بر ميزان موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 3 | WORD فایل رایگان پروژه انبار لوازم خانگی با نرم افزار اکسس access | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی کاربرد و انواع اندودهای اب بند آسفالتی | WORD فایل رایگان راهبردهاي فرهنگ پذيري و بهداشت رواني مهاجرين افغانستاني در شهرک قائم قم (مطالعه اي انسان شناختي). | WORD فایل رایگان شناخت فقدان هاي تجربه شده در تاريخچه ي زندگي جوانان ساکن تهران: يک پژوهش پديدارشناختي | WORD فایل رایگان مقايسه کارکرد اجرايي (توجه) و عملکرد رواني- حرکتي در کودکان مهدکودک هاي مبتني بر مشارکت و مهدکودک هاي سنتي | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه تربیت بدنی اول ابتدایی طرز صحیح راه رفتن و تقویت نظم و انضباط | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی و ارزیابی پردازنده های چند هسته ای | WORD فایل رایگان طرح درس تنها او هدیه های آسمان پنجم ابتدایی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزادانلود فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا فایلرایگانتجزيهپايداريلاينهايپيشرفتهبهارهکلزا