فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي | journals | 6545631

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي

فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

این تحقیق جهت بررسی تاثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیزیولوژیکی- بیوشیمیایی گیاه دارویی مامیران کبیر (Chelidonium majus) تحت شرایط تنش خشکی اجرا شد. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سه فاکتور مورد مطالعه شامل تنش خشکی در دو سطح (بدون تنش و تنش خشکی به ترتیب با میزان آبیاری 100 و 50 درصد ظرفیت زراعی خاک), الیسیتور در سه سطح (شاهد؛ صفر, متیل جاسمونات 100 میکرومولار و سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار) و اندام گیاهی (ریشه, ساقه و برگ) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) را کاهش دادند. هر دو الیسیتور سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) تاثیری نداشتند اما متیل-جاسمونات باعث افزایش فعالیت گایاکول پراکسیداز (GPX) و سالیسیلیک اسید تحت تنش خشکی باعث کاهش فعالیت آسکوربات پراکسیداز (APX) شد. همچنین متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید باعث کاهش فعالیت APX نسبت به شاهد شدند. متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید موجب افزایش کلروفیل و میزان کاروتنوئیدها, فلاونوئید و آنتوسیانین نسبت به تیمار شاهد شدند. سالیسیلیک اسید در افزایش محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها و متیل جاسمونات در افزایش فلاونوئید و آنتوسیانین نسبت به هم برتر بودند. بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش, متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید باعث افزایش توانایی گیاه مامیران در پاسخ به تنش خشکی گردیده و علاوه بر اثر محافظتی در برابر اکسیداسیون ناشی از خشکی باعث افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و برخی متابولیت های گیاه شدند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي👇

فایل رایگان تاثير کاربرد ورمي کمپوست و کود نيتروژن بر عملکرد کمي و کيفي ذرت (Zea mays L.) | WORD فایل رایگان سنجش تراريختي احتمالي در نمونه هاي بذر ذرت و خوراک دام و طيور بر مبناي راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos | WORD فایل رایگان تجزيه پايداري لاين هاي پيشرفته بهاره کلزا | WORD فایل رایگان اثر تراکم کاشت بر خوابيدگي بوته و مولفه هاي عملکرد ارقام برنج | WORD فایل رایگان نقش مديريت تلفيقي کودهاي آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کاسني پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) | WORD فایل رایگان بررسي لاين هاي اينبرد نوترکيب برنج از لحاظ تحمل به خشکي با استفاده از شاخص هاي تحمل و نشانگرهاي SSR | WORD فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي بر راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعي در منطقه کرج | WORD فایل رایگان ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان در شرايط تنش خشکي با استفاده از شاخص‎هاي تحمل به خشکي و نشانگر هاي مولکولي SSR | WORD فایل رایگان بررسي تاثير رابطه همزيستي ميکوريز آربسکولار بر جذب عناصر معدني گياه گندم رقم پيشتاز | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری اعداد اعشاری | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آهن ربا صفحه 92 | WORD فایل رایگان تحليل و ارزيابي تغيير و تحولات شهرنشيني در کشورهاي جهان سوم مطالعه ي موردي: کشور هندوستان | WORD فایل رایگان پاورپوینت بیماری های مدیریت | WORD فایل رایگان پاورپوینت فرآیند انتخاب ومعرفی تولید کنندگان برتر | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی خرابی‌ها و نواقص متداول در بتن | WORD فایل رایگان پاورپوینت ترکیبات آلی سیلسیم | WORD فایل رایگان طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس مدرسه هوشمند | WORD فایل رایگان مقايسه کارکرد اجرايي (توجه) و عملکرد رواني- حرکتي در کودکان مهدکودک هاي مبتني بر مشارکت و مهدکودک هاي سنتي | WORD فایل رایگان بررسي انگيزه هاي استفاده از شبکه هاي اجتماعي در ميان دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسي | WORD فایل رایگان پاورپوینت مالاریا | WORD فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم ) | WORD فایل رایگان پاور پوینت درس دوم زبان انگلیسی هشتم | WORD فایل رایگان ارائه الگوي ارزيابي آموزشي مبتني بر معيار در آتليه هاي طراحي معماري | WORD فایل رایگان طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکيدانلود فایل رایگان تاثير اليسيتورهاي غيرزيستي بر آنتي اکسيدان ها و صفات فيتوشيميايي ماميران کبير (Chelidonium majus) تحت تنش خشکي فایلرایگانتاثيراليسيتورهايغيرزيستيبرآنتياکسيدانهاوصفاتفيتوشيمياييماميرانکبير(Chelidoniummajus)تحتتنشخشکي