فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي | journals | 6544622

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي

فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

مدل سازی الگوی رشد شهری فنی مهم برای درک فرآیندهای پیچیده رشد شهری است. تحقیق حاضر نیز در نظر دارد رشد شهری را برای شهر کردکوی از بعد زمانی و توزیع مکانی, مدل سازی نماید. بدین منظور ابتدا با استفاده از تصاویر سری زمانی ماهواره لندست, نقشه های کاربری اراضی برای سال های 1366, 1379 و 1394 طبقه بندی و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون لجستیک میزان تاثیر متغیرهای مستقل در رابطه با گسترش شهری به صورت ضریب در معادله رگرسیون محاسبه شده و نقشه پتانسیل گسترش شهری تولید گردید. ارزیابی عملکرد رگرسیون لجستیک با استفاده از دو شاخص Pseudo R2 و ROC با مقادیر به ترتیب 37/0 و 93/0 برای دوره اول 31/0, 92/0 برای دوره دوم و 39/0 و 93/0 برای کل دوره مطالعاتی, نشانگر برازش خوب رگرسیون بوده است. در نهایت با استفاده از مدل ژئومد و با بهره گیری از نقشه احتمال توسعه شهری به وجود آمده رشد شهری برای سال 1420 پیش بینی گردید. نتایج حاصل نشان داد که در کل دوره مورد بررسی حدود 333 هکتار به وسعت مناطق شهری و مسکونی افزوده شده است که اراضی کشاورزی و مناطق جنگلی به ترتیب با 306 و 27 هکتار تبدیل اراضی, بیشترین سهم را در افزایش وسعت اراضی شهری داشته اند. همچنین نتایج طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و پیش بینی پوشش اراضی نیز نشان داد که شهر کردکوی در سال 1394 مساحتی برابر با 517 هکتار دارد که تا سال 1420 به حدود 861 هکتار خواهد رسید. مطابق با نتایج, اقدامات مناسب برای کنترل تغییرات کاربری زمین به ویژه رشد شهر به منظور حفظ محیط زیست و تعادل اکولوژیکی منطقه نیاز است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي👇

فایل رایگان ارزيابي و برآورد تغييرات مکاني سطح آب زيرزميني در دشت سراب با استفاده از روش هاي مختلف درون يابي | WORD فایل رایگان آسيب شناسي کيفيت رقابت آميز مديريت مقصد گردشگري کوير مطالعه موردي: کوير شهداد کرمان | WORD فایل رایگان واکاوي الگوي انباشت سرمايي مناطق سردسير ايران براساس مدل هاي CH،Utah،CP | WORD فایل رایگان بررسي تاثيرات رواني کالبد و منظر شهري بر جرم خيزي نمونه موردي: شهر اسفراين | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات مورفومتري پلاياي ميدان گل در دوره کواترنر | WORD فایل رایگان برآورد تابش خورشيدي دريافتي سطح زمين در استان اصفهان با مدل برد و هول استورم | WORD فایل رایگان ارزيابي ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعه گردشگري با استفاده از تحليل اهميت- عملکرد (IPA) مورد مطالعه: روستاي سولقان | WORD فایل رایگان تحليل ارتباط استراتژي هاي تنوع تامين معاش با مديريت اراضي کشاورزي مورد: مناطق روستايي شهرستان پلدختر | WORD فایل رایگان ارزيابي خصوصيات هيدروژئولوژيکي و توسعه پايدار آب زيرزميني آبخوان دشت مهاباد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان معادلات ساختاري سرمايه اجتماعي و يادگيري سازماني با بکارگيري مديريت دانش و هوش عاطفي در اداره شهرداري شهر مريوان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تغيير اقليم بر جريان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light: مطالعه موردي حوضه محمدآباد در استان گلستان | WORD فایل رایگان طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس شتربان با ایمان | WORD فایل رایگان طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس از بزرگ تر ها قدردانی کنیم | WORD فایل رایگان اثربخشي نقشه مفهومي در آموزش مفاهيم رياضي و خودپنداره رياضي دانش آموزان ابتدايي | WORD فایل رایگان پاورپوینت اثرات پرتوها بررویان و جنین | WORD فایل رایگان بهينه سازي شبکه هاي آبياري با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات توسعه يافته و برنامه ريزي خطي | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی سازه های فضاکار و عناصر و جزییات آن | WORD فایل رایگان پاورپوینت آزمایشهای روسازی در پروژه‌های عمرانی | WORD فایل رایگان بررسي ميزان کاربست مولفه هاي الگوي سيبرنتيک در مديريت دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در بازه زماني 1396-1395 | WORD فایل رایگان طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی | WORD فایل رایگان پاورپوینت تحلیل و بررسی انواع سیستمهای حمل و نقل عمومی درون شهری | WORD فایل رایگان خاورميانه پس از تحولات 2011 ميلادي؛ بحران دولت ملي و نظم منطقه اي | WORD فایل رایگان بررسي دلالت هاي مفهومي- بلاغي زبان چشم در نهج البلاغه | WORD فایل رایگان پاورپوینت بررسی ترمینال فرودگاه بین المللی سان خوزه ، ایالات متحده اثر Norman Y. Mineta | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکويدانلود فایل رایگان مدل سازي رشد شهري با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مبتني بر مدل Geomod مطالعه موردي: شهر کردکوي فایلرایگانمدلسازيرشدشهريبااستفادهازروشرگرسيونلجستيکمبتنيبرمدلGeomodمطالعهموردي:شهرکردکوي